Logo

Terms and conditions Studie-Wijs

Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt/worden verstaan onder: cursist: zowel degene die een opleiding wil volgen als, voor zover van toepassing, zijn ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. de overeenkomst: de overeenkomst tussen Studie-Wijs en de cursist m.b.t. de opleiding en overige dienstverlening al of niet i.v.m. de opleiding. de prijs: de prijs van de van de opleiding en/of overige dienstverlening.

Artikel 1 De overeenkomst

 1. Geldt de aanmelding voor een aantal personen die tezamen als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is de opdrachtgever verplicht daarvan terstond en uitdrukkelijk melding te maken, met mededeling van alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst mede kunnen bepalen.
 2. De opdrachtgever(s) is (zijn) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de inschrijving en de overeenkomst voor hemzelf (henzelve) en voor alle aangemelde personen voortvloeien.
 3. De factuur, voorzien van het reserveringsnummer en afgegeven aan de opdrachtgever, geldt als bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst met Studie-Wijs.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald op grond van de door Studie-Wijs voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtgever verstrekte brochure of andere schriftelijke informatie. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van Studie-Wijs vereist. Studie-Wijs zal de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk schriftelijk uitsluitsel geven.
 5. Bij reservering door of voor een minderjarige dient het inschrijfformulier voorzien te zijn van een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger(s).

Artikel 2 Betaling

 1. Voor iedere aangemelde cursist wordt een bedrag wegens consult in rekening gebracht.
 2. De betaling daarvan dient uiterlijk 2 weken na de datum van de factuur plaats te vinden.

Artikel 3 Prijs en brochure(s)

 1. Een gepubliceerde prijs geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven.
 2. Een gepubliceerde prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, en belastingen, zoals deze Studie-Wijs bekend waren op de datum van het ter perse gaan van de brochure of andere schriftelijke informatie.
 3. In geval van wijziging van prijzen, geldkoersen of belastingen houdt Studie-Wijs zich het recht voor tot wijziging van de prijs waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen vóór de dag van vertrek, mededeling wordt gedaan aan de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen prijs gelden. Betekent de wijziging een verhoging van meer dan 15% van de prijs en tevens meer dan € 70, - per persoon, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren - met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden - echter uitsluitend binnen vijf dagen na ontvangst van bedoelde mededeling.
 4. Kennelijke fouten en vergissingen in de brochure en andere schriftelijke informatie binden Studie-Wijs niet. Studie-Wijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.
 5. Indien het aantal cursisten in een niveau - lesgroep minder dan de helft is dan wat in de van Studie-Wijs afkomstige publicaties staat aangegeven als maximum, behouden de instituten het recht voor om het aantal lesuren evenredig te beperken.

Artikel 4 Documenten en bescheiden

 1. De cursist dient bij vertrek en gedurende het verblijf in het buitenland in het bezit te zijn van de nodige documenten zoals een paspoort, de vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. De gevolgen van het gemis van de nodige documenten komen geheel voor zijn of haar rekening en voor die van de opdrachtgever(s). Voor cursisten die de Nederlandse nationaliteit niet hebben, dient door de opdrachtgever(s) dan wel de cursist zelf extra zorg betracht te worden.
 2. De benodigde bescheiden zullen in de regel ongeveer 7 dagen vóór het vertrek aan de opdrachtgever worden toegezonden, mits tijdig aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Artikel 5 Wijziging door de opdrachtgever

 1. Tot 28 dagen vóór de datum van aanvang van de van de kan de opdrachtgever om wijziging van de overeenkomst verzoeken. Onder wijziging wordt mede begrepen vervanging van een aangemelde cursist. Voor zover mogelijk - mede in het licht van de door Studie-Wijs gemaakte afspraken met het betrokken instituut en afspraken ter zake van de verblijfsaccommodatie ter plaatse - wordt door Studie-Wijs getracht aan dit verzoek te voldoen, onder voorwaarde dat de extra behandelkosten door de opdrachtgever worden betaald.
 2. Afwijzing van het verzoek wordt met redenen omkleed. Wordt het verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd dan geldt dit als annulering van de overeenkomst. De annuleringsbepalingen (artikel 6) zullen in dat geval van toepassing zijn.

Artikel 6 Annulering door de opdrachtgever

 1. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn naast extra behandel- en administratiekosten de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van de betreffende aanbieder verschuldigde.
 2. a. Het annuleren van de overeenkomst voor een deel van de cursisten die gezamenlijk voor een van de en/of accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van de gehele overeenkomst zodat voor alle cursisten de bedragen, zoals bedoeld in voorgaande leden, dienen te worden betaald.
  b. Indien voor de overblijvende cursist(en) met Studie-Wijs een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten zal voor hem (hen) de prijs van toepassing zijn, zoals vermeld in de prijslijst.
  c. Geldt deze nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak, dezelfde van de en dezelfde accommodatie, dan worden de voor de overblijvende cursist(en) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe prijs (prijzen).

Artikel 7 Wijziging en annulering door Studie-Wijs

Studie-Wijs behoudt zich het recht voor om in situaties van te weinig deelname, overmacht, alsmede omstandigheden die van invloed zijn op de kwaliteit of uitvoering van de aangeboden van de en/of accommodatie en/of reis en die buiten de schuld van Studie-Wijs liggen de overeenkomst te wijzigen of te annuleren.

Artikel 8 Wijziging door derden

 1. Studie-Wijs stelt zich niet aansprakelijk voor wijzigingen in de van de en/of accommodatie en/of vervoersovereenkomst daar slechts als tussenpersoon wordt opgetreden.
 2. Alhoewel Studie-Wijs zich niet aansprakelijk stelt voor wijzigingen zoals bedoeld in voorgaand lid zal in geval van wijzigingen vrij van kosten bemiddelend worden opgetreden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Studie-Wijs kan ten behoeve van de opdrachtgever(s) met derden overeenkomsten sluiten voor opleidingen en overige dienstverlening, zoals huisvesting, i.v.m. de opleidingen. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten wordt door Studie-Wijs uit de aard der zaak geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij Studie-Wijs ter zake van de keuze van bepaalde instituten en/of verblijfsaccommodatie opzet of grove schuld te verwijten valt. Evenmin aanvaardt Studie-Wijs aansprakelijkheid in het geval de opdrachtgever geen annuleringsverzekering heeft afgesloten/laten afsluiten. Studie-Wijs zal zich inspannen om te bemiddelen in geval van problemen met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande overeenkomsten.
 2. Voor schade geleden door opdrachtgever(s) en/of cursist(en) welke het gevolg is van buiten de macht of invloed van Studie-Wijs gelegen omstandigheden, wordt door Studie-Wijs in ieder geval geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Onverminderd het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel zal de aansprakelijkheid van Studie-Wijs steeds beperkt zijn tot de reeds door de opdrachtgever betaalde prijs.

Artikel 10 De positie van de cursist

 1. De cursist is aansprakelijk voor schade door hem zelf veroorzaakt.
 2. De cursist die hinder of overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de overeenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Studie-Wijs van voortzetting worden uitgesloten. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Bij afwezigheid of te laat komen van de cursist bij de lessen zal geen terugbetaling worden gedaan. Evenmin kunnen periodes van afwezigheid worden gecompenseerd door gratis verlenging van de van de.
 4. Op officiële feestdagen worden geen lessen gegeven. Deze lessen worden ook niet later ingehaald.

Artikel 11 Incassokosten

De opdrachtgever die niet tijdig, derhalve binnen de aangegeven termijn, aan zijn geldelijke verplichtingen jegens Studie-Wijs heeft voldaan zal zonder nadere ingebrekestelling in gebreke zijn en is vervolgens gehouden tot een rentevergoeding van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand van de vertraging. Voorts is de opdrachtgever gehouden tot een vergoeding van allle buitengerechtelijke incassokosten, alsmede van alle gerechtelijke kosten, met een minimum van € 70, -.

Artikel 12 Klachten

Gefundeerde klachten dienen meteen gemeld te worden bij het secretariaat van de school. Indien de school de klachten niet naar tevredenheid oplost, dient de cursist onverwijld contact op te nemen met Studie-Wijs, zodat Studie-Wijs zich in verbinding kan stellen met de school ter bemiddeling (vrij van kosten). Indien dit niet gebeurt, zal Studie-Wijs na terugkomst niet aangesproken kunnen worden. Klachten over de bemiddeling dienen binnen 2 weken na terugkeer schriftelijk bij Studie-Wijs te worden ingediend. Studie-Wijs neemt deze klachten op de kortst mogelijke termijn in behandeling.

Artikel 13 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met de opdrachtgever dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Studie-Wijs is echter gerechtigd in voorkomende gevallen de bevoegde Rechter in de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.